Архивы рубрики: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА У БУДІВНИЦТВІ

Захисне заземлення і занулення

Одним з найбільш важливих заходів, що значно підвищують електробезпеку працюючих на будівництві людей, є правильне влаштування захисного заземлення. Захисне заземлення являє собою з’єднання металевих частин електрооблад­нання і установок за допомогою заземлюючого провідника із заземлювачем, який має малий опір з’єднання з землею. Воно забезпечує безпечну напругу дотику. За­землювач і заземлюючі провідники називаються заземлюючим пристроєм. Захисне заземлення

Класифікація умов робіт за ступенем електробезпеки

Роботи, здійснені в діючих електроустановках, щодо заходів безпеки під­розділяють на такі категорії: при повному знятті напруги; з частковим зняттям напруги; без зняття напруги поблизу і на струмоведучих частинах; без зняття напруги вдалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою. За ступенем електробезпеки розрізняють такі умови роботи. Особливо небезпечні умови ураження людей електричним струмом: наявність вогкості

Дія електричного струму на організм людини

Електричний струм, що діє на організм людини, може привести до насту­пних видів ураження: електричному удару, опіку, металізації шкіри, електрич­ному знаку, механічному пошкодженню, електроофтальмії. При проходженні електричного струму через організм людини в першу чергу ушкоджується центральна нервова система, в результаті чого порушується робота серцевого м’яза й органів дихання. Ступінь ураження залежить від сили і частоти струму,

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА В БУДІВНИЦТВІ

Ключові поняття: електричний удар, електричний опік, електричний знак, ме­талізація шкіри, електроофтальмія, наряд, розпорядження, захисні засоби, захи­сне заземлення, занулення. 22.1. Загальні відомості У загальному випадку під електробезпекою розуміють систему організа­ційних і технічних заходів і засобів, спрямованих на захист людей від шкідли­вого впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля й статичної електрики. У рамках даного посібника мова

Електрообладнання систем водопостачання

До електрообладнання систем водопостачання належать електродвигуни господарських насосів, насосів систем гарячого водопостачання й мереж про­типожежного водопроводу. В більшості випадків у мережах водопостачання встановлюють два насоси (іноді три або чотири) з асинхронними електродвигу­нами: один робочий, другий — резервний. Режим роботи електродвигуна обумо­влюється призначенням насосів. Так, у системах гарячого водопостачання тем­пература й тиск води підтримуються автоматично за

Ліфти і ескалатори

Ліфт являє собою стаціонарну вантажопідйомну машину періодичної дії, призначену для підйому й спуску люде або вантажів. Перевезення пасажи­рів здійснюється окремими групами через певний час, при цьому рух чергуєть­ся із зупинками для посадки й висадки людей. Ліфт є найпоширенішим підйомником періодичної дії. До пасажирських підйомно-транспортних машин належать й фунікулери. Ці машини використовують звичайно на крутих підйомах.

Системи вентиляції і кондиціювання

Завдання систем кондиціювання і вентиляції повітря — створення, регулю­вання й автоматична підтримка комфортного мікроклімату в закритих примі­щеннях: температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря та ін. Кондиціювання здійснюється комплексом технічних засобів, що назива­ється системою кондиціювання повітря (СКП). До складу СКП входять: тех­нічні засоби забору повітря, підготовки його параметрів (фільтри, тепло­обмінники, зволожувачі або осушувачі), переміщення (вентилятори) і

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ

Ключові поняття: система кондиціювання повітря, спліт-система, ліфт, елект — роконвектор. 21.1. Загальні відомості Сучасні житлові, громадські і промислові будинки характеризуються на­сиченими інженерними системами, що забезпечують ефективне керування екс­плуатацією будинків. Значну роль в них виконують різні електроустановки: кондиціювання і вентиляції повітря, опалення будинків, зволожувачі й очисни­ки повітря, ліфтові й піднімальні установки, установки електричного опалення та ін.

Норми освітленості, спрощені способи розрахунку освітлюва­льних установок

В умовах будівництва в ряді випадків (при відсутності проекту електрич­ного освітлення) може трапитися необхідність визначення кількості й потужно­сті освітлювальних приладів — прожекторів або світильників — для створення не­обхідної за нормами освітленості на тому або іншому майданчику території бу­дівництва або в будь-якому приміщенні. Для цих цілей найбільш зручний прос­тий метод розрахунку, що називається методом питомої потужності.

Обладнання електричного освітлення на будівельних майдан­чиках

Зовнішнє освітлення території будівельних майданчиків здійснюється пе­реважно прожекторами заливаючого світла. Прожектори (головним чином, ти­пу ПЗС-35) встановлюють групами по 3-4 і більше на щоглах, висота яких за­лежить від сили світла й потужності прожекторів: чим більше сила світла про­жектора, тим вище він повинен бути встановлений. Рис.20.3 — Світильники з люмінесцентними лампами: а — типу ОДР і ОДОР