М?жіліс т?ра?асы энергетика саласы туралы за? жобасын жан-жа?ты жетілдіру туралы ?сыныс жасады

АСТАНА. 28 наурыз. ?азА?парат — Б?гін Палатаны? жалпы отырысында ?ызу тал?ы?а т?скен электр энергетикасы, таби?и монополиялар мен реттелетін нары? субъектілеріні? инвестициялы? ?ызметі м?селелері бойынша толы?тырулар мен ?згерістер енгізуді к?здейтін за? жобасы туралы ?Р Парламенті М?жілісіні? Т?ра?асы Н?рлан Ны?матулин ?з пікірін білдірді.

Ол за? жобасыны? ма?ыздылы?ын атап ?тті.

«Электр ?уатыны? 25 пайыздан астамы магистралды?, ішкі орамды? ж?йелерде шы?ын?а ?шырайды. Егер біз т?тынушылар ?шін жина?талатын тарифтік ба?алар туралы айтса?, міне, сол жерлерде ?лкен ?немдеу жасалуы керек. Біра? осы саланы т?гелдей жа??ыртпаса?, 1940 жылдардан бізге жеткен электр жылу орталы?тарын к?рделі ж?ндеуден ?ткізбесек, ерте?гі к?ні біз энергетикалы? апат?а ?шырауымыз ы?тимал. Сонды?тан б?л саланы дамыту ж?ніндегі белсенділікті ?олдау ?ажет. Біз осы саланы? барлы? тетіктерін аны?тамай ж?не за?ды? т?р?ыда реттемей т?рып, б?л за? жобаны екінші о?ылым?а шы?армаймыз. Біз енді ?за??а созбай, экономиканы? осы бір ма?ызды саласын Президентті? тапсырмасы бойынша нары? талаптарына с?йкес келтіруіміз керек. Бас?аша болуы м?мкін емес», — деді М?жіліс Т?ра?асы Н. Ны?матулин.

Осы орайда Палата т?ра?асы ж?мыс тобы мен салалы? комитетке за? жобасын екінші о?ылым?а дайындау барысында бірге ж?мыс істеу ?шін к?сіпкерлер ?ауымдасты?ын, осы нары?та ж?мыс істейтін барлы? ?жымны? ?кілдерін ша?ыруды ?сынды. За? жобасы бірінші о?ылымда ма??лданды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *